KURUMSAL

Vizyon - Misyon Organizasyon Yapısı Yönetim Kurulu Nurullah Naci KALKANCI Mehmet TEKİNARSLAN Ali YERLİKAYA Fatma ŞAHİN F. Hüsrev KUTLU Hasan KARA Mehmet Can ERDOĞAN Mehmet Metin KARAKUŞ Adil Sani KONUKOĞLU Mustafa USLU Mehmet Erdal ÖNDEŞ Kalkınma Kurulu Çalışma Komisyonları Dezavantajlı Gruplar, Göç ve Sosyal Uyum Komisyonu Kentleşme, Çevre ve Altyapı Komisyonu Sanayi, Ticaret ve Lojistik Komisyonu Beşeri Kaynaklar, Eğitim ve İstihdam Komisyonu Tarım ve Kırsal Kalkınma Komisyonu Kültür, Turizm ve Tanıtım Komisyonu Kalkınma Kurulu Başkanlarımız Genel Sekreterlik Genel Sekreter Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi Program Yönetim Birimi İzleme Değerlendirme Birimi Tanıtım ve İşbirliği Birimi Destek Hizmetleri Birimi Yatırım Destek Ofisleri Gaziantep Yatırım Destek Ofisi Adıyaman Yatırım Destek Ofisi Kilis Yatırım Destek Ofisi Organizasyon Şeması Ajans Logosu Stratejik Plan Kurumsal Kimlik Kılavuzu Dış İlişkiler İşbirlikleri Çalışma Ziyaretleri İtalya Çalışma Ziyareti İspanya Çalışma Ziyareti Tanıtım Broşürü

Genel Sekreterlik

 

Genel sekreterlik ajansın icra organıdır.  İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreterlik’i;  Planlama,  Programlama ve Koordinasyon Birimi, Proje Yönetim Birimi , İzleme ve Değerlendirme Birimi, Araştırma,  Geliştirme ve Tanıtım Birimi ve Muhasebe ve Destek  Birimi olmak üzere 5 birimden ve ayrıca Gaziantep, Adıyaman ve Kilis Yatırım Destek Ofislerinden oluşmaktadır.  

 

2016 Temmuz ayı itibarı ile, Uğur ALADAĞ İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği Vekili görevini yürütmektedir.

 

Genel Sekreterliğin Görev ve Yetkileri:

5449 sayılı Kanun’un 14. maddesi hükümlerine göre Genel Sekreterliğin görev ve yetkileri şu şekildedir:

a) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

b) Yıllık çalışma programı ile bütçeyi hazırlamak ve yönetim kuruluna sunmak.

c) Ajans gelirlerini toplamak, 4 üncü maddeye göre belirlenecek usul ve esaslar ile bütçe ve yönetim kurulu kararlarına uygun olarak harcamaları yapmak.

d) Yönetim Kurulu tarafından tespit edilecek sınırlar içerisinde, taşıt dışındaki taşınır malların alımına, satımına, kiralanmasına ve hizmet alımına karar vermek.

e) Bölgedeki kişi, kurum ve kuruluşların proje üretme ve uygulama kapasitesini geliştirici faaliyetlerde bulunmak.

f) Özel kesim, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerin proje ve faaliyet tekliflerini değerlendirerek mali destek sağlamak üzere Yönetim Kuruluna öneri götürmek.

g) Desteklenen proje ve faaliyetleri izlemek, değerlendirmek, denetlemek ve raporlamak.

h) Bölgesel kalkınmayla ilgili yurt içindeki ve dışındaki ajans ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve ortak projeler geliştirmek.

i) Yerel yönetimlerin planlama çalışmalarına teknik destek sağlamak.

j) Personelin performans ölçütlerini belirlemek ve performansını değerlendirmek.

k) Personelin işe alınması ve işine son verilmesini yönetim kuruluna teklif etmek.

l) Ajans genel sekreterliğini temsilen, bölgesel gelişme ile ilgili ulusal ve uluslararası toplantılara katılmak ve yurt dışı temaslarda bulunmak. m) Ajansın sekretarya işlerini ve görev alanına giren diğer hizmetleri yürütmek.

n) Yönetim Kurulu’nun devrettiği yetkileri kullanmak.INVEST IN GAZİANTEP INVEST IN KİLİS INVEST IN ADIYAMAN