KURUMSAL

Vizyon - Misyon Organizasyon Yapısı Yönetim Kurulu Mahmut ÇUHADAR Davut GÜL Recep SOYTÜRK Fatma ŞAHİN Dr.Süleyman KILINÇ Abdi BULUT Mehmet Can ERDOĞAN Şıh Mehmet YALÇIN Adnan ÜNVERDİ Mustafa USLU Hacı Mustafa CELKANLI Kalkınma Kurulu Kalkınma Kurulu Başkanlarımız Genel Sekreterlik Genel Sekreter Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi Program Yönetim Birimi İzleme Değerlendirme Birimi Tanıtım ve İşbirliği Birimi Destek Hizmetleri Birimi Yatırım Destek Ofisleri Gaziantep Yatırım Destek Ofisi Adıyaman Yatırım Destek Ofisi Kilis Yatırım Destek Ofisi Organizasyon Şeması Ajans Logosu Stratejik Plan Kurumsal Kimlik Kılavuzu Tanıtım Broşürü Dış İlişkiler

Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi

Bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmesini hızlırmaya ve rekabet gücünü artırmaya yönelik araştırmalar yapılması, yerel aktörlerin katılımı ile bölgesel ve sektörel bazda plan ve programlar hazırlanması, yerel, ulusal ve uluslararası kurumlarla işbirliği ve kapasite geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılmasından sorumlu birimdir.

 

PPKB’nin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Yerel aktörlerin katılımı ile Ulusal Kalkınma Planı ile uyumlu olarak Ajans tarafından hazırlanacak bölge planının hazırlık faaliyetlerini koordine etmek,
b) Bölge planında tanımlanan amaç ve önceliklerin bir veya birkaçının gerçekleştirilmesine yönelik olarak bölgesel operasyonel programları hazırlamak,
c) Bölge planı ve programları ile uyumlu olarak sağlanacak mali desteklerin çerçevesini oluşturmak, zamanlamasını planlamak ve bütçe dağılımı planlamak,
d) Yıllık çalışma programı ve bütçe içinde verilmesi planlanan destekler için ayrılacak tutarların belirlenmesine ilişkin araştırmalar yapmak,
e) TRC1 Bölgesi’nin küme ve kümelenme politikalarını geliştirmek ve buna ilişkin faaliyetleri koordine etmek ve yürütmek,
f) Ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmeyi hızlırmaya, çevresel şartları iyileştirmeye, bölge potansiyelini harekete geçirmeye, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmaya ve rekabet gücünü artırmaya yönelik olarak YDO’larla koordineli olarak
sektörel analiz ve araştırmalar yapmak ve/veya yaptırmak, bu araştırmaları yapanlara destek olmak,
g) Diğer birimlerle işbirliği içinde, bölge planı, bölgesel operasyonel programlar ve destek programlarının değerlendirilmesine yönelik program ve proje düzeyinde performans göstergelerini belirlemek,
h) TRC1 Bölgesi ile ilgili verileri YDO’larla koordineli olarak il-ilçe düzeyinde toplamak, güncellemek, veri tabanları oluşturmak ve diğer çalışma birimlerinin kullanımına sunmak,
i) Ajansın yıllık Çalışma programı ile bütçesini diğer birimlerle koordineli bir şekilde hazırlamak, konsolide etmek ve Yönetim Kurulu ve Kalkınma Bakanlığına gönderilmek üzere Genel Sekretere sunmak,
j) Haftalık, altı aylık ve yıllık Ajans faaliyet raporlarını hazırlamak ve Yönetim Kurulu ve Kalkınma Bakanlığına gönderilmek üzere Genel Sekretere sunmak,
k) Yerel yönetimlerin plânlama çalışmalarına teknik destek sağlamak; kamu kesimi, özel kesim, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimler tarafından yürütülen, bölge plan ve programları açısından önemli görülen diğer projelere katkı sağlamak,
l) Yatırım Destek Ofisleri ile birlikte yatırım alanlarının analizini yapmak, ulusal ve uluslararası düzeyde yatırım programlarını incelemek ve takip etmek,
m)Ajansın kurumsal kapasitesini ve kaynaklarını geliştirmeye yönelik araştırmalar yapmak,
n) Kalkınma Kurulu toplantılarının gündemi ile ilgili hazırlıkları yapmak, DHB ile birlikte organizasyonu sağlamak,
o) Birim ile ilgili faaliyet raporları hazırlamak,
p) Görev tanımlarına giren konularda gerekli bilgileri Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemine (KAYS) girmek ve güncelleştirilmesini sağlamak,
q) Genel Sekreterlikçe verilecek diğer görevleri yapmak.INVEST IN GAZİANTEP INVEST IN KİLİS INVEST IN ADIYAMAN